Informačné
memorandum

Informácie o spracovávaní osobných údajov pre potenciálnych zákazníkov a zákazníkov 2PRO, a. s.

Spoločnosť  2PRO, a. s., spracováva Vaše osobné údaje v úlohe prevádzkovateľa osobných údajov. 2PRO, a. s., venuje veľkú pozornosť ochrane a zabezpečeniu Vašich osobných údajov. Pre lepšie vysvetlenie a Vašu lepšiu orientáciu sme pre Vás pripravili tento dokument – „Informačné memorandum – Informácie o spracovávaní osobných údajov pre potenciálnych zákazníkov a zákazníkov 2PRO, a. s.“ (ďalej len „Informačné memorandum“), ktoré popisuje ako nakladáme s osobnými údajmi, ktoré o Vás zhromažďujeme a spracovávame.

Kto sme?
2PRO a.s., so sídlom v Oáza centrum, Štúrova 71/A, Nitra, IČO: 54468175, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10812/T, Zastúpená: Roman Gálik, predseda predstavenstva a Ing. Kvetoslava Sobotová, člen predstavenstva (ďalej len „2PRO, a. s.“) alebo („Prevádzkovateľ“) konajúca prostredníctvom podriadených finančných agentov ako poverených osôb (ďalej aj ako „Podriadený finančný agent“ alebo aj ako „Poverená osoba“) Vám oznamuje, že 2PRO ako Prevádzkovateľ týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoOÚ“), v rámci spolupráce s Vami spracováva alebo môže v budúcnosti spracovávať rôzne Vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje spracovávame na území Európskej únie.

Aké údaje o Vás spracovávame?
V rámci našej hlavnej činnosti sprostredkovateľa finančných služieb o Vás spracovávame rôzne kategórie osobných údajov, na základe ktorých by bolo možné identifikovať daný subjekt údajov. Týmito kategóriami sú:
I. Identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, telefón, e-mailová adresa);
II. Údaje vzťahujúce sa k predmetu zmluvy;
III. Údaje potrebné na zistenie potrieb a požiadaviek zákazníka (napr. zamestnanie, rodinné pomery, hobby, vykonávané športy);
IV. Údaje z monitoringu (napr. záznam o využívaní online služieb);
V. Ďalšie Vami dobrovoľne poskytnuté údaje pre poskytnutie služby finančného plánovania.
2PRO môže taktiež poskytovať služby a sprostredkovať uzavretie zmlúv i v ďalších oblastiach mimo trhu s finančnými produktmi, v takýchto prípadoch o Vás spracovávame údaje, ktoré sú potrebné pre uzatváranie zmlúv, uplatňovanie našich právnych nárokov a na účely plnenia našich právnych povinností (napr. osobné údaje potrebné na dodržanie požiadaviek podľa AML zákona č. 297/2008 Z.z).

Na aké účely sa spracúvajú Vaše osobné údaje?
Právne základy spracovávania:
a) Plnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona:
Poskytnutie niektorých osobných údajov stanovujú jednotlivé zákony ako predpoklad pre poskytnutie služby finančného sprostredkovania. V prípade neposkytnutia údajov, ktoré právne predpisy požadujú, Vám nemusia byť poskytnuté želané služby alebo nebude možné sprostredkovať uzatvorenie Vami požadovanej zmluvy.

Na základe:
- zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o finančnom sprostredkovaní“), najmä § 31 a § 35, v súvislosti so sprostredkovaním a uzatváraním zmlúv, ktorých obsahom sú produkty finančných inštitúcií alebo služby 2PRO na účely vykonávania finančného sprostredkovania, Vašej identifikácie alebo identifikácie Vášho zástupcu, overovania tejto identifikácie, ochrany a domáhania sa práv 2PRO a/alebo Podriadeného finančného agenta voči Vám, zdokumentovania činnosti, vykonávania dohľadu, výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi 2PRO a Podriadeným finančným agentom alebo finančnou inštitúciou, pre ktorú 2PRO vykonáva sprostredkovateľskú činnosť a na plnenie úloh a povinností 2PRO a/alebo Podriadeného finančného agenta podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní a iných zákonov stanovených Zákonom o finančnom sprostredkovaní;
- zákona č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „AML Zákon“), na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa § 10-14 - 2PRO je oprávnené získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez Vášho súhlasu

Rozhodni sa srdcom či ťa to k nám ťahá. Zanechaj dátovú stopu a dáme s tebou úvodný call

Contact
Telefonický kontakt Petra Zrubecová +421 951 939 695
*Povinný údaj

https://www.facebook.com/2pro.sk/

https://www.instagram.com/2pro.sk/

tiktok